Generalforsamling i Kirken

Generalforsamling i Kirken


# Det sker i kirken
Udgivet onsdag d. 11. marts 2020, kl. 17:35

Den 10. marts 2020 havde vi generalforsamling.

Forneden finder du referatet:

1. Valg af dirigent og to valgledere

Formanden, Karina Sillesen Elmquist, bød velkommen og foreslog at vælge Jimmy Stryhn til dirigent. Han accepterede og blev valgt med akklamtion.  Dirigenten konstaterede, at han havde modtaget indkaldelsen 21. februar, og at indkaldelsen derfor var fremkommet indenfor den i vedtægterne foreskrevne frist på mindst 14 dage før datoen for generalforsamlingen. Der var ingen indsigelser, og dirigenten fulgte den fremsendte dagsorden. 

Maiken Thamdrup Christensen og Jeanne Lindegaard blev foreslået som valgledere og valgt med akklamation.

2. Formandens beretning

Formanden, Karina Sillesen Elmquist, fremlagde beretning.  Den blev godkendt med akklamation.

3.  Præstens årsberetning

Præsten, Marie Ørgaard, fremlagde beretning.  Den blev godkendt med akklamation.

4. Godkendelse af årsregnskabet og budget for det kommende år

Kassereren, Bettina Fast, fremlagde det reviderede  årsregnskab for 2019 og budgettet for 2020. Begge dele blev godkendt med akklamation.

5. Fastsættelse af kontingent

På forslag af menighedsrådet blev kontingentet fastsat til 150 EUR pr. år.

6. Valg af menighedsrådsmedlemmer

Efter tur afgik Julie Schiff, Mads Olufsen og Bettina Fast, som alle havde erklæret sig villige til genvalg, samt Maiken Thamdrup og Morten Berg, som ikke ønskede genvalg. Udenfor tur havde Michael Engbork, Mogens Bach Nielsen og Karina Sillesen Elmquist oplyst, at de ønskede at udgå af menighedsrådet. Som nye medlemmer blev foreslået Jan Stig Rasmussen, Ulrik Møller, Jørn Thilsted Christensen og Rikke Sandhøj Olsen. De blev sammen med Julie Schiff, Mads Olufsen og Bettina Fast valgt med akklamation. 

Da der udgik otte medlemmer af menighedsrådet og indgik syv medlemmer, foreslog dirigenten, at to af medlemmerne blev valgt for et år for at undgå for stor udskiftning af menigshedsrådet ved valget om to år. Dette forslag blev vedtaget med akklamation. Ulrik Møller og Jørn Thilsted erklærede sig herefter villige til at være på valg i 2021.

7. Valg af to revisorer og en suppleant

Morten Berg og Jacob Vendelbo blev foreslået som revisorer og Frank Dan Jensen som suppleant. De blev valgt med akklation.

8. Behandling af indkomne forslag

Dirigenten oplyste, at der ikke var kommet forslag.

9. Eventuelt

Under dette punkt kan alt diskuteres men intet vedtages, oplyste dirigenten.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede de tilstedeværende for god ro og orden.