Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik er gældende for Den Danske Kirke i Luxembourg (l'Eglise Danoise au Grand-Duché de Luxembourg) (”Kirken”)

28, rue Paul Wilwertz
L-2838 Luxembourg

www.dankirke.lu

Kirken er registret som en non-profit forening, ”Association sans but lucratif” også forkortet ”Asbl” og er registreret i Luxembourg Business Register, www.lbr.lu (RCS) under nr. F3464.

Privatlivspolitikken er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer med hensyn til behandling af personlige data og om den frie bevægelighed for sådanne data ("GDPR"), som står for det engelske, General Data Protection Regulation, samt den luxembourgske Lov af 1. august 2018 om organisering af den luxembourgske datatilsynsmyndighed, Commission Nationale pour la Protection des Données (“CNPD”).

For spørgsmål vedrørende Kirkens behandling af personoplysninger, kan menighedsrådet kontaktes enten på Kirkens registrerede adresse (Se nedenfor), mail@dankirke.lu eller på +352 691 325 035.

Formål med behandling af personoplysninger

Kirken behandler personoplysninger alene for at varetage Kirkens og medlemmernes fælles interesser samt administrationen og driften af Kirken. Kirken behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde Kirkens formål eller for at opfylde lovkrav.

Kategorier af personoplysninger

Kirken indsamler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og i sjældne tilfælde kontonummer. Personnummer (”matricule” eller ”numéro d’identification personnelle”) anvendes kun i hvidvask-sammenhæng, og da kun efter aftale. Følsomme oplysninger, f.eks. om helbred, private, økonomiske eller sociale forhold, indsamles ikke, men kan blive behandlet i forbindelse med sager om økonomisk eller anden støtte til et eller flere medlemmer samt overtrædelse af Kirkens vedtægter.

Samtykke

Kirken indsamler kun oplysninger, som er nødvendige for at opfylde Kirkens formål. Hvis Kirken ønsker at anvende andre oplysninger, f.eks. billeder fra et socialt arrangement i Kirken, vil samtykke fra de pågældende personer blive indhentet, og her har den enkelte person mulighed for at sige nej. Et samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage ved at kontakte Kirkens menighedsråd. Fotos på Kirkens hjemmeside anonymiseres, medmindre der foreligger samtykke til anvendelsen.

Videregivelse

Kirken videregiver ikke oplysninger om medlemmer eller andre, som Kirken måtte have oplysninger om, medmindre der er givet samtykke, eller videregivelsen er nødvendig på grund af lovgivning eller force majeure. Menighedsrådsmedlemmer, revisorer, Kirkens bankforbindelse, eventuelle betalingsinstitutioner eller Kirkens andre samarbejdspartnere og administrative løsninger, såsom Kirkens leverandør af hjemmeside, e-mail fordelingssystem, m.v., Churchdesk (www.churchdesk.com), Kirkens regnskabssystem, ForeningLet (foreninglet.dk), m.v. bliver nødvendigvis bekendt med Kirkens personoplysninger under udførelse af deres opgaver for Kirken.

Opdatering af oplysninger

Personoplysninger, som Kirken ligger inde med, skal være rigtige. Alle bedes derfor meddele, hvis der f.eks. skiftes adresse, e-mailadresse eller telefonnummer.

Sletning af oplysninger

Personoplysninger slettes, når Kirken ikke længere har brug for dem, f.eks. ved udmeldelse.

Menighedsrådet har fastsat procedurer for, hvornår personoplysninger slettes. Efter udmeldelse af Kirken kan navne fortsat fremgå af dokumenter som generalforsamlingsreferater, referater fra meningsrådsmøder og årsregnskaber.

Årsregnskaber og bogføring skal opbevares i mindst 5 år, men årsregnskaberne gemmes typisk længere.

Kirkens referater fra generalforsamlinger og menighedsrådsmøder slettes ikke, da de indeholder beslutninger, der fortsat kan være relevante og nødvendige at kunne dokumentere.

Sikkerhed

Det er kun menighedsrådsmedlemmer og evt. suppleanter, der til dagligt har adgang til de oplysninger, Kirken har registreret, bortset fra videregivelse i de tilfælde, hvor det er nødvendigt og dermed lovligt.

Dine rettigheder

Du har ret til efter anmodning at få følgende oplyst:

  • hvilke oplysninger, Kirken behandler om dig,
  • hvor oplysningerne stammer fra,
  • hvad Kirken bruger dine oplysninger til,
  • hvor længe, Kirken behandler dine oplysninger,
  • hvem, Kirken videregiver dine oplysninger til.

Vær opmærksom på, at retten til indsigt kan begrænses af hensyn til beskyttelse af andre personers privatliv.

Du har ret til at få

  • rettet forkerte oplysninger eller til at få oplysninger suppleret,
  • dine oplysninger udleveret i kopi,
  • dine oplysninger slettet. Retten til at få slettet oplysninger kan begrænses, f.eks. hvis oplysningen fortsat er nødvendig for at opfylde Kirkens lovlige formål eller lovkrav.

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Du har ret til at gøre indsigelse mod Kirkens behandling af dine oplysninger, f.eks. hvis du mener, at oplysningerne er forkerte, eller at Kirken behandler oplysningerne i strid med forordningen.

Du kan læse mere om dine rettigheder i vejledningen om de registreredes rettigheder fra den luxembourgske datatilsynsmyndighed, CNPD, som findes på www.cnpd.lu (på engelsk, tysk eller fransk).

Klage

Du har ret til at indgive en klage, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på til:

Commission Nationale pour la Protection des Données
Service des plaints
15, Boulevard du Jazz
L-4370 Belvaux

Du finder yderligere oplysninger på www.cnpd.lu.

Kirken forbeholder sig retten til at ændre i Privatlivspolitikken.

 

Således besluttet på menighedsrådsmødet den 4. juli 2020.